ES bendrovės turi padidinti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą – tik tada pajėgs konkuruoti pasaulyje

Nors ekonominės sąlygos nebuvo palankios, ES įsisteigusių bendrovių investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP) 2013 m. padidėjo 2,6 %. Tačiau palyginti su 6,8 % ankstesniais metais, 2013 m. augimas sulėtėjo. Be to, jis nesiekia 2013 m. pasaulio vidurkio (4,9 %) ir JAV (5 %) bei Japonijoje (5,5 %) įsisteigusių bendrovių investicijų augimo.

Tai šiandien paskelbta Europos Komisijos 2014 m. ES pramonės įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą rezultatų suvestinėje – 2500 pagrindinių pasaulio bendrovių, kurių MTTP išlaidos sudaro apie 90 % visų verslo išlaidų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, analizėje. Iš duomenų matyti, kad 633 ES įsisteigusios bendrovės 2013 m. investavo 162,4  mlrd. EUR. Per tą patį laiką 804 JAV įsisteigusios bendrovės investavo 193,7 mlrd. EUR, o 85,6 mlrd. EUR – 387 Japonijoje įsisteigusios bendrovės.

2013 metais iš 37 ES įsisteigusių įmonių, daugiausia investavusių į mokslinius tyrimus ir plėtrą, 18 įmonių vykdė investicijas užsienyje. Lietuva pateko į dešimtuką valstybių, kurioms teko šios investicijos. Minėtų 18 lyderiaujančių pagal ivesticijų dydį ES įmonių investicijos Lietuvoje sudarė 4,3 mln EUR į gamybą, 32 mln EUR į verslo paslaugas.

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas sakė: „Nepaisant rūsčių ekonominių sąlygų, ES bendrovės toliau investuoja į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Tai – gera žinia, tačiau norėdami neatsilikti nuo konkurentų turėtume stengtis dar labiau. Kai viešųjų išteklių nedaug, itin svarbu pritraukti privačiojo sektoriaus investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Į programą „Horizontas 2020“ jau dabar įsitraukia vis daugiau įmonių, tačiau šiuo metu esame pasirengę imtis dar aktyvesnės veiklos. Komisijos ir Europos investicijų banko pristatytas 315 mlrd. EUR vertės investicijų planas padės gauti daugiau privačiojo sektoriaus investicijų rizikingesniems projektams ir tai bus naudinga visos Europos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai.“

Už švietimą, kultūrą, jaunimą ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsas pabrėžė:„Europa yra patraukli vieta investuoti į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, nes čia geros galimybės dalytis žiniomis ir dirba puikūs tyrėjai. Tačiau norėdami neatsilikti nuo pasaulinių konkurentų, turime didinti investicijas, kurios neštų naudą daugeliui mokslo disciplinų ir sektorių. Siekiant sukurti žinių ekonomiką reikia tvirto pagrindo, todėl tikimės, kad pramonės partneriai mums padės.“

Daugiausiai į MTTP investuojančios bendrovės ir sektoriai

ES įsikūrusi automobilių gamintoja „Volkswagen“ jau antrus metus pirmauja pasaulyje pagal investicijas į MTTP – iš viso bendrovė investavo 11,7 mlrd. EUR (investicijos padidėjo 23,4 %). Antroji ir trečioji vieta sąraše atitenka „Samsung“ (Pietų Korėja) ir „Microsoft“ (JAV).

Automobilių sektoriui, kurio investicijos padidėjo 6,2 %, tenka ketvirtadalis visų į ES rezultatų suvestinę įtrauktų bendrovių investicijų į MTTP. Tačiau aukštųjų technologijų sektoriuose (pavyzdžiui, farmacijos arba technologijų techninės įrangos ir įrenginių) augimas buvo mažesnis, todėl bendras Europos investicijų į MTTP vidurkis sumažėjo.

Užimtumas

Į rezultatų suvestinę įtrauktose bendrovėse 2013 m. dirbo 48 mln. darbuotojų visame pasaulyje. Per pastaruosius 8 metus (2005–2013 m.) ES įsikūrusios bendrovės darbuotojų skaičių padidino 18,2 %. Padidėjimą lėmė sektoriai, kuriuose MTTP poreikiai didesni. Tai pastovi tendencija, nors ES bendrovėse dirbančių darbuotojų skaičius pernai sumažėjo 0,6 %.

Tendencijos

Kalbant apie ES įsisteigusias bendroves, 97 % visų investicijų į MTTP tenka 10 šalių bendrovėms. Bendrus rezultatus iš esmės lemia bendrovės, įsisteigusios 3 šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje ir JK. Joms tenka daugiau kaip du trečdaliai visų investicijų. Vokietijos ir JK bendrovių investicijos toliau augo ir buvo didesnės už vidurkį (atitinkamai 5,9 % ir 5,2 %), o Prancūzijos bendrovių investicijos į MTTP sumažėjo (-3,4 %).

Kelioms didžiausioms ES bendrovėms sumažinus investicijas, itin sumažėjo šalių, kuriose jos įsisteigusios, rodikliai. Pavyzdžiai – dvi iš dešimties pirmaujančių Europos šalių: dėl „Nokia“ (-17.1 %) sumažėjo bendras investicijų rodiklis Suomijoje(-11,6 %), dėl „STMicroelectronics“ (-19.2 %) – Nyderlanduose (-0,1 %).

O kai kurių į rezultatų suvestinę įtrauktų ES šalyse įsisteigusių bendrovių investicijos į MTTP buvo didesnės už pasaulio vidurkį (Airija (13,6 %), Italija (6,4 %)) arba už ES vidurkį (Ispanija (4,4 %)).

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija (Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas ir Jungtinio tyrimų centro generalinis direktoratas) kasmet skelbiaES pramonės įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą rezultatų suvestinę. 2014 m. rezultatų suvestinė grindžiama 2 500 atrinktų bendrovių rodikliais. Tyrimui atrenkami pagrindiniai bendrovių MTTP ir ekonominiai rodikliai pagal paskutines bendrovių paskelbtas finansines ataskaitas. Suvestinėje įvertinta tų bendrovių visų nuosavomis lėšomis finansuotų investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bendra vertė, neatsižvelgiant į tai, kur tie moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra buvo vykdomi. Į suvestinę įtrauktos bendrovės, kurios 2013 m. į MTTP investavo daugiau negu 15,5 mln. EUR. 633 šių bendrovių yra įsisteigusios ES, 804 – JAV, 387 – Japonijoje, 676 – kitose šalyse, įskaitant Kiniją (199), Taivaną (104), Pietų Korėją (80) ir Šveicariją (62). Naudojantis rezultatų suvestinės ankstesnių duomenų baze, kurioje informacija apie pagrindines MTTP bendroves kaupiama nuo 2003 m., galima analizuoti bendrovių veiklą ir rezultatus per ilgesnį laikotarpį.

2014 m. ES pramonės įmonių investavimo į MTTP tendencijų tyrimasgrindžiamas didesne imtimi, kurią sudaro 1000 ES įsisteigusių investuotojų į MTTP.