Pagal mikrofinansų priemonę „Progress“ 20 000 verslininkų suteikta 182 mln. EUR vertės paskolų naujoms įmonėms steigti ir verslui plėtoti

Europos Komisijos naujausios Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimo ataskaitos duomenimis, daugiau kaip 20 000 verslininkų jau pasinaudojo pagal minėtą priemonę teikiamomis paskolomis ir garantijomis, kurių bendra vertė – 182 mln. EUR. Visų pirma ataskaitoje nurodyta, kad mikrofinansų priemone „Progress“ labai prisidėta prie darbo vietų kūrimo, nes bedarbiams arba darbo rinkoje neaktyviems žmonėms, kuriems sunku gauti paskolą iš finansų įstaigų, atsirado galimybė gauti kreditą. Įgyta patirtimi bus remiamasi pagal Užimtumo ir socialinių inovacijų programą įgyvendinant naują mikrofinansų priemonę, kuri turėtų pradėti veikti 2014 m. antrąjį pusmetį.    

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andoras teigė: „Europos mikrofinansų priemone „Progress“žmonės skatinami imtis verslo. Tai veiksminga priemonė, pagal kurią parama suteikiama palankių sąlygų neturintiems asmenims, norintiems grįžti į darbo rinką ir integruotis į visuomenę. Bedarbiams, jaunimui ir mažumų atstovams gali būti sunku gauti lėšų naujam verslui pradėti, tačiau nedidelės paskolos, pavyzdžiui, teikiamos pagal mikrofinansų priemonę „Progress“, gali labai padėti būsimiems verslininkams, kurie be tokių paskolų, greičiausiai negalėtų įgyvendinti savo kūrybinių idėjų.“

Sunkumai gauti finansavimą yra viena iš pagrindinių pradedantiesiems verslininkams kylančių kliūčių. Ataskaitoje nurodyta, kad 60 proc. galutinių vartotojų teikdami paraišką buvo bedarbiai arba neaktyvūs, 36 proc. paskolos gavėjų buvo moterys, o 5,9 proc. – jaunesni nei 25 metų.

Tarp finansinės paramos gavėjų buvo ir mažumų atstovų, kaip antai romų bendruomenės Prancūzijoje ir Bulgarijoje.

Pagal šią priemonę ir toliau daugiausia paramos skiriama žemės ūkio ir prekybos sektoriams, kuriuose veikia daugiau kaip pusė visų paramą gavusių įmonių.

Ataskaitą papildo išorės tyrimas, kuriame nurodyta, kad visoje ES mikrokreditų paklausa yra nepatenkinta ir kad Europos mikrofinansų rinkoje esančiai spragai užpildyti reikėtų apytikriai 2,7 mlrd. EUR. Todėl Komisija ragina valstybes nares aktyviau kurti mikrofinansavimo priemonėms skirtas nacionalines programas, visų pirma naudojant Europos socialinio fondo arba Europos regioninės plėtros fondo lėšas.

Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ tikslas – padėti žmonėms, kuriems sunku gauti įprastą banko paskolą, lengviau gauti mikrokreditą, kad jie galėtų imtis savarankiško darbo arba įsteigti savo įmonę. Pagal priemonę finansuojamos ne didesnės kaip 25 000 EUR paskolos, teikiamos bedarbiams, žmonėms, kuriems gresia pavojus prarasti darbą, ir nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, pavyzdžiui, jaunimui, pagyvenusiems žmonėms arba migrantams. Mikrofinansų priemone „Progress“ siekiama ne tik teikti ES finansavimą, bet ir sukurti finansinio sverto poveikį, kuris lemtų maždaug 500 mln. EUR vertės, t. y. penkis kartus didesnes nei ES įnašas, investicijas. Šis finansinio sverto poveikis sukuriamas dėl kitų partnerių (Europos investicijų banko, Europos Parlamento parengiamųjų veiksmų „Palankesnės aplinkos mikrokreditams Europoje skatinimas“)bendrųjų investicijų, apyvartinio lėšų pobūdžio ir siūlomų produktų pobūdžio. Pavyzdžiui, pagal mikrofinansų priemonę „Progress“ mikrofinansavimo tarpininkams gali būti suteikta portfelio garantija, dėl kurios lengviau gauti finansavimą iš rinkos investuotojų ir panaudoti jį mikrokreditams teikti.

Mikrofinansų priemonę „Progress“ valdo Europos investicijų fondas. Ji įgyvendinama per mikrokreditų teikėjus nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu. 2013 m. buvo 40 mikrokreditų teikėjų 18 valstybių narių: Belgijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Kipre, Lietuvoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Be to, užbaigus rengti ataskaitą pasirašytos dar dvi sutartys (Kroatijoje ir Švedijoje).

2011 m. spalio mėn. Komisija inicijavo 2014–2020 m. Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI), dėl kurios Europos Parlamentas ir Taryba politinį susitarimą pasiekė 2013 m. birželio mėn. (žr. MEMO/13/628). Pagal naująją programą mikrofinansavimo veiklos apimtis išplečiama – finansavimas teikiamas ir mikrokreditų teikėjų gebėjimams stiprinti, kad jie galėtų vystyti savo verslą ir geriau informuotų klientus. Naujoje programoje taip pat nustatyta priemonė, pagal kurią daugiausia dėmesio skiriama paramai socialinėms įmonėms, t. y. įmonėms, kurios pirmiausia siekia socialinių tikslų. Bendras Užimtumo ir socialinių inovacijų programos biudžetas 2014–2020 m. yra 919 mln. EUR 2013 m. kainomis, iš kurių 193 mln. EUR numatyta skirti mikrofinansams ir socialiniam verslumui.

Mikrofinansų priemonė „Progress“ veiks iki 2016 m. Pasibaigus mikrofinansų priemonės „Progress“ galiojimui, ES grąžintinas likutis bus panaudotas mikrofinansams ir socialinėms įmonėms paremti pagal Užimtumo ir socialinių inovacijų programą.

Šaltinis: Europos Komisija

Raktažodžiai: