ES ruošiasi iki 2030 m. dar labiau sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Šiandien Europos Komisija kartu su Europos aplinkos agentūra paskelbė metinę veiksmų klimato srityje pažangos ataskaitą. Naujausiais skaičiavimais, 2013 m. ES išmesta 1,8 proc. mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų negu 2012 m. ir mažiausiai nuo 1990 m. Taigi ES turėtų ne tik sėkmingai pasiekti 2020 m. tikslus, bet ir juos viršyti.    

Šiemetėje ataskaitoje pirmą kartą pateikiami duomenys apie tai, kaip naudojamos ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) aukcionuose gautos mokestinės pajamos. Iš šio naujo pajamų šaltinio 2013 m. valstybės narės surinko 3,6 mlrd. eurų. Iš šios sumos apie 3 mlrd. eurų (gerokai daugiau negu ES ATLPS direktyvoje rekomenduojami 50 proc.) bus panaudota su klimatu ir energetika susijusiems tikslams.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Tai, kad 2020 m. tikslus pasiekti realu, rodo, kad ES yra pasirengusi siekti daugiau. Tai taip pat reiškia, kad ES išmetama daug mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Politika yra veiksminga. Todėl praeitą savaitę ES vadovai nusprendė tęsti šią tendenciją ir iškelti tikslą iki 2030 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti ne mažiau kaip 40 proc. Tam reikės daug investicijų. Todėl labai džiugu, kad valstybės narės nusprendė didžiąją dalį ATLPS aukcionų pajamų investuoti į klimato ir energetikos projektus ir toliau kurti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomiką.“

Aukcionų pajamos papildė 2,1 mlrd. eurų NER300 programos biudžetą, paskirstytą 39 didelio masto parodomiesiems mažo anglies dioksido kiekio technologijų projektams visoje Europoje.

Pagrindiniai faktai

Komisija kasmet Europos Parlamentui ir Tarybai teikia pažangos, padarytos siekiant Kioto ir strategijos „ES 2020“ tikslų, ataskaitą. Ji parengiama remiantis valstybių narių pagal Stebėsenos mechanizmo reglamentą pateiktais duomenimis. Ataskaita parodo, kaip Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms sekasi siekti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų. 2013 m. pasiektas šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimas 1,8 proc., palyginti su 2012 m., reiškia, kad bendras ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra apie 19 proc. mažesnis negu 1990 m.1

Nuo 2013 m. ES ATLPS apyvartinių taršos leidimų pardavimas aukcionuose tapo pagrindiniu jų paskirstymo būdu. Aukcionų pajamos atitenka valstybėms narėms. ES ATLPS direktyvoje nustatyta, kad bent pusė per apyvartinių taršos leidimų aukcionus surinktų pajamų turi būti skirta kovai su klimato kaita ES arba kitose šalyse.

Dauguma valstybių narių šias lėšas investavo į energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančiąją energiją ar darnųjį transportą. Prancūzija, Čekija ir Lietuva visas aukcionų pajamas naudoja pastatų energiniam naudingumui didinti. Bulgarija, Portugalija ir Ispanija didžiąją dalį pajamų skiria atsinaujinančiajai energetikai plėtoti. Lenkija didžiąją dalį klimato kaitos sričiai skirtų lėšų naudoja energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančiosios energijos projektams. Vokietijoje kone visos pajamos pervedamos į specialų klimato ir energetikos fondą, iš kurio vėliau remiami įvairūs projektai, įskaitant mokslinius tyrimus ir darnųjį transportą. Jungtinė Karalystė savo aukcionų pajamas skiria energijos vartojimo efektyvumui didinti, atsinaujinančiųjų išteklių energijai plėtoti, moksliniams tyrimams vykdyti ir mažesnes pajamas gaunantiems namų ūkiams remti kompensuojant dalį jų energijos išlaidų. Nurodytos sumos yra tik dalis visų su klimatu ir energetika susijusių valstybių narių biudžeto išlaidų.

Šaltinis: Europos Komisija