ES aukšto lygio grupė ragina tikslingai finansuojant skatinti naujų technologijų naudojimą aukštojo mokslo srityje

Europos Sąjungos aukštojo mokslo modernizavimo aukšto lygio grupė šiandien skelbia savo ataskaitą „Nauji mokymo(si) metodai universitetuose“. Grupė, kuriai vadovauja buvusi Airijos Prezidentė Mary McAleese, pateikė 15 rekomendacijų, kuriose pabrėžta reikmė tikslingiau skirstyti išteklius, kad aukštojo mokslo srityje būtų skatinama kurti ir naudoti lankstesnius skaitmeninio mokymo(si) metodus.    

Ataskaitą palankiai įvertino už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou: „Europai tenka spręsti problemas, susijusias su didėjančiu studentų skaičiumi, jų įvairove ir poreikiu gerinti mokymo ir mokymosi kokybę. Mary McAleese darbo grupė nustatė realius ir praktinius veiksmus, kurių gali imtis ES ir nacionalinės valdžios institucijos, kad tenkinant minėtas reikmes būtų geriau naudojamasi naujomis mokymo(si) technologijomis. Man malonu, kad šių rekomendacijų įgyvendinimas bus remiamas ir pagal naują, sausio mėn. pradėtą programą „Erasmus+“.“

Mary McAleese, šiandien susitikime su Komisijos nare A. Vassiliou aptarusi ataskaitos išvadas, pridūrė: „Mūsų ataskaitoje pateikti puikūs gerosios patirties pavyzdžiai palieka gerą įspūdį. Jie rodo, kad aukštojo mokslo institucijoms svarbu ne tik atsidavę žmonės , bet ir ryžtingų bei toliaregių valdžios institucijų parama, padedanti kuo geriau išnaudoti šių naujų mokymo(si) būdų potencialą. Nors naujų technologijų naudojimo aukštojo mokslo srityje jau daroma pažanga, Europa vis dar atsilieka nuo JAV. Turėtume kuo geriau išnaudoti turimus privalumus, pavyzdžiui, kuo plačiau taikyti Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS), kad būtų užtikrinta, kad Europoje būtų pripažįstamas skaitmeninis mokymas(is) ir užtikrinama jo kokybė.“

Visame pasaulyje švietimo ištekliai tampa vis prieinamesni ir interaktyvesni; tai ne vien paprastos interneto paskaitos. Skaitmeninis mokymas(is) gali būti geriau pritaikytas prie pavienių studentų ir dėstytojų reikmių, o pažanga mokymosi analitikos srityje padeda dėstytojams sparčiau įvertinti studentų pasiekimus ir nustatyti remtinas sritis.

Skaitmeninėmis technologijomis grindžiami mokymo metodai vis dažniau integruojami į įprastines ir internetines mokymo programas, nes daugelis Europos aukštojo mokslo įstaigų jau naudojasi technologijų teikiamomis galimybėmis. Tačiau pernelyg dažnai pokyčiai priklauso nuo kelių entuziastingų darbuotojų – nuoseklių strategijų neturi nei švietimo įstaigos, nei šalys.

Remdamasi išsamia dabartinės padėties ir gerosios patirties visoje ES ir kitose šalyse analize, aukšto lygio grupė nustatė, kaip būtų galima paremti naujomis technologijomis grindžiamo švietimo iniciatyvą. Grupė pripažino, kad už pokyčius šioje srityje visų pirma atsako pačios aukštojo mokslo įstaigos, tačiau taip pat pabrėžė valdžios institucijų pareigą formuoti tuos pokyčius skatinančią aplinką.

Pagrindiniai faktai

2012 m. įsteigtos aukšto lygio darbo grupės uždavinys – spręsti skubiausius Europos aukštojo mokslo srities klausimus. Pirmaisiais metais grupė parengė aukštosioms mokykloms, valstybėms narėms ir Europos Komisijai skirtas rekomendacijas dėl mokymo(si) kokybės gerinimo Europos aukštojo mokslo įstaigose.

Šaltinis: Europos Komisija